Tillbaka
  
STADGAR
för Älvsby Bridgeklubb
Fastställda den 26 maj 1961

 

                                                                  §1
Älvsby Bridgeklubb, bildad 1946, är en ideell  sammanslutning,  som  har till ändamål  att bereda  sina  medlemmar tillfälle till sällskaps- och tävlingsbridge samt  verka för  bridgens  utbredning
och utveckling.

                                                                  §2
Avgift  för  medlemskap  utgöres  av årsavgift (medlemsavgift). En särskild avgift uttages för
varje spelkväll  (spelavgift). Storleken  på   avgifterna  bestämmes på årsmötet. Medlemskort
får ej överlåtas.

                                                                   §3
Efter förslag av styrelsen eller av enskild medlem kan årsmötet utnämna, därför förtjänt person,
till hedersmedlem i klubben.

                                                                    §4
Vid klubbens möten äger varje medlem en röst, som utövas personligen. Röstning sker öppet,
såvida ej annat begärs. Vid lika röstetal skall den meningen gälla, som biträdes av mötets
ordförande, utom vid val, där lotten skiljer.

                                                                    §5
Det åligger varje medlem att alltid  uppträda på ett för klubben hedervärt sätt samt att åtlyda
mötes- och styrelsebeslut.

                                                                                    §6
Medlem, som bryter mot dessa stadgar eller uppträder olämpligt kan uteslutas. Frågan härom behandlas och av- görs av styrelsen. Medlem, som uteslutits äger rätt att överklaga ett sådant beslut och överklagningen skall då föredras på ett extra medlemsmöte.

                                                                    §7
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av; ordförande, sekreterare, kassör, materialförvaltare samt ytterligare två ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen väljs på
årsmöte: Ordförande för en tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år. Vartannat år
avgår tre och vartannat år två ledamöter. Suppleanter väljs för en tid av ett år.

                                                                   §8
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när  minst tre styrelseledamöter påyrkat sammanträde. Varje styrelsesammanträde skall protokollföras. Styrelsen är beslutmässig då minst
fyra ledamöter är närvarande.

                                                                    §9
För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två revisorer och revisorsuppleanter.

                                                                   §10
Klubben skall i maj varje år hålla års- möte och där för medlemmarna redovisa klubbens verk-
samhet och räkenskaper. Extra sammanträde hålls, då styrelsen eller revisorerna så påfordrar
eller då minst 1/4 av medlemmarna därom göra framställning.

                                                                    §11
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen minst 7 dagar i förväg.

                                                                    §12          
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas.
 

  1.  Mötets utlysande
  2.  Val av ordförande för mötet.
  3.  Val av sekreterare för årsmötet.
  4.  Val av justeringsmän.
  5.  Styrelsens verksamhetsberättelse.
  6.  Revisorernas berättelse.
  7.  Fråga om ansvarsfrihet för
       styrelsen
  8.  Val av styrelse och suppleanter
        a)  Ordförande
        b)  Sekreterare, vart annat år
        c)  Kassör, vart annat år
        d)  Materielförv., vart annat år.
        e)  2 ledamöter, varta annat år.
        f)  2 styrelsesuppleanter
  9.   Val av två revisorer och två suppleanter för dessa.
10.   Bestämmande av avgifter för kommande år.
11.   Motioner.
12.   Övriga

                                                                §13
Ändringar och tillägg till dessa stadgar kan ske allenast på årsmötet och för besluts giltighet
erfordras 2/3 majoritet av de närvarande. Motioner och förslag till stadgeändringar skall vara
styrelsen tillhand senast 14 dagar före årsmötet.
                                                               
                                                                §14
För beslut fattade om klubbens upp- lösning erfordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande sammanträden, varav ett skall vara årsmöte. Upplöses klubben skall dess tillgångar tillfalla Norrbottens Bridgeförbund.

§